De Gedragstolk verwerkt van al haar cliënten persoonsgegevens. De Gedragstolk vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. De Gedragstolk is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar cliënten. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u of uw kind omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?


De Gedragstolk verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en cliënten omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons hebben verstrekt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoeren van een overeenkomst met ouders en/of school met betrekking tot een advies-, onderzoeks- en/of begeleidingstraject.
- Het kunnen leveren / aanbieden van goederen en diensten.
- Het onderhouden van contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het afhandelen van betalingen.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief.
- De Gedragstolk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Welke gegevens verwerken wij van u of uw kind?


1.Personalia betrokkenen - voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn door de betrokkene, bijvoorbeeld door aangemeld te zijn voor onze nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch

2. Ouders, voogd (of: wettelijke gezagsdragers) indien van toepassing: 
- contactgegevens van ouders en voogd (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
- geboorteland ouders

3. Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de lichamelijke en psychische gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn in het kader van diagnostiek en behandeling

4. Studievoortgang; gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:
• Leerresultaten, vorderingen en rapporten
• Onderzoeks- en observatieverslagen 
• Begeleiding leerling (inclusief ontwikkelingsperspectief)
• Onderwijsondersteuningsarrangement

5. Financiële gegevens voor het berekenen en afhandelen van betalingen (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)

6. Beeldmateriaal: videobeelden die zijn gemaakt in het kader van observatie en/of coaching

7. Leerkracht / zorgcoördinator/ intern begeleider/ remedial teacher: gegevens van leerkrachten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de uitvoering van de afgesproken dienstverlening

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?


De persoonsgegevens van uw kind worden opgeslagen in een dossier. Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het onderzoeks- en/of begeleidingstraject. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan oefensoftware die wij leerlingen aanbieden, digitale toetsen/testen of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen maar bij een andere organisatie. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. 
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De Gedragstolk deelt daarnaast alleen privacygevoelige informatie met anderen na uw expliciete schriftelijke toestemming, of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ter informatie: u kunt gegeven toestemmingen voor de toekomst altijd weer intrekken door dit ons schriftelijk mede te delen via info@degedragstolk.nl.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. 

Welke rechten hebben betrokkenen?


Als betrokkene heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Betrokkenen kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u of uw kind verwerken. 

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van De Gedragstolk. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. 

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering digitaal (info@degedragstolk.nl), schriftelijk of mondeling indienen. Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van een leerling zijn bevoegd om een verzoek in te dienen. De identiteit van de verzoeker moet duidelijk zijn. De directeur van de Gedragstolk kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker.

De Gedragstolk geeft binnen één maand na het indienen van het verzoek een antwoord op uw verzoek. De Gedragstolk kan de betrokkene met opgaaf van reden laten weten dat er meer tijd nodig en deze termijn verlengen met maximaal twee maanden. 

Als u het niet eens bent met een afwijzing, kunt u bezwaar maken bij de privacy officer Functionaris Gegevensbescherming van Meerkring (FG@meerkring.nl). Deze zal uw bezwaar in behandeling nemen en binnen één maand een antwoord geven. 

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van u of uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG@meerkring.nl). Indien uw vraag of verzoek volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).Contactgegevens De Gedragstolk:
Amsterdamseweg 41, 

3812 RP Amersfoort, 
tel.nr. 033-3030711, 
e-mail: info@degedragstolk.nl

Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder):
Dhr. W.P.F. Kuijpers, 

voorzitter College van Bestuur 
Stichting Meerkring

Contactgegevens privacy officer: FG@meerkring.nl

Professionele ondersteuning bij vragen over leerlingen die
een extra stimulans nodig hebben om zich verder te ontwikkelen
en bij leerlingen van wie het gedrag als complex wordt ervaren
Blijf in alles jezelf, daarin ligt je ware kracht.
Hoe sterker jij staat, hoe meer je
voor anderen kunt betekenen.

Contact

De Gedragstolk
Lageweg 8
3815 VG Amersfoort

Tel.: 033 - 30 30 711
E-mail: info@degedragstolk.nl

Plan route

Volg ons

Volg ons op Facebook